آرشیو برچسب

آرای مردم

جغرافیای انتخابات شورای شهر رشت

 شناخت رفتار انتخاباتی شهروندان و الگوی شرکت در انتخابات آنها برای گروه‌های سیاسی و سیاست مداران از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. از سوی دیگر نامزدهای انتخابات برای مدیریت هر چه بهتر رقابت‌های انتخاباتی و افزایش ضریب موفقیت خود، به این موضوع توجه بیشتری دارند. آنان سعی می‌کنند با ادراک دقیق از فضای جامعه و اولویت‌های رأی دهی افراد، برنامه‌های تبلیغاتی خود را طراحی کنند. گفتمان انتخابات در طی 20 سال گذشته همواره محمل جدی برای طرح طیف وسیعی از تقاضاهای اجتماعی، گفتمان سازی پیرامون آنها و نیز تخلیه هیجان‌ها و سرخوردگی در سطح…