آرشیو برچسب

ابهای سطحی رشت

ناکارآمدی شبکه‌ی فرسوده فاضلاب رشت

رشت سالهای زیادی است که از ماراتن توسعه عقب مانده است. وجود مشکلات زیرساختی مانع از توسعه پایدار این شهر شده و کماکان هم ادامه دارد. کم عرض بودن معابر و ظرفیت پایین خیابانها، عدم احداث زیر گذر و پل عابر پیاده در اکثر خیابانها وتقاطع ها، نابسامانی پیاده روها، نبود کمربندی جدید، بالا بودن سطح آبهای زیرزمینی، عدم گنجایش سیستم فاضلاب شهری و ناکارآمدی آن در جمع آوری فاضلاب و آبهای سطحی درمواقع بارندگی، تخلفات در ساخت و سازها و از همه مهمتر عدم هماهنگی بین شهرداری با سایر سازمانهای زیربط درمدیریت شهری، به عقب ماندگی و هدر رفت…