آرشیو برچسب

اختلاس در شهرداری انزلی

فصل میان‌مایگانِ تفکرگریز

از صبح فردا، 9 کاندیدای شهرداری انزلی به مدت دو روز برنامه‌های خود را برای اداره این نهاد ارائه می‌دهند. در حالی که یکسال و اندکی بیش از عمر شورای پنجم شهر باقی مانده و بخش اعظم این برنامه باید تحت بودجه‌ای قرار گیرد که توسط شهردار قبلی تعیین شده؛ شهردای که با حکم قضایی و به سبب تخلفاتی که مردم در جریان آن نیستند، تعلیق و سپس برکنار شده است. نکته‌ی جالب‌تر این فرآیند آن است که خود شورای اسلامی شهر انزلی نیز هیچ‌وقت برنامه‌ای میان‌مدت یا بلندمدت برای راهبری شهر نداشته و اعضای شورا به روشی برای قضاوت (در مورد توانایی…