آرشیو برچسب

ارزش های خانوادگی

خانواده؛ هسته ای تحول یابنده در دوره مدرن

تعریف و تعبیر یکسان از خانواده، به­مثابه یک گزینش عقیدتی یا نظری است. از آن­جا که نظام­های فکری و ارزشی متفاوتی بر گروه­های اجتماعی گوناگون حاکم است پس خانواده نیز تعریف­های متفاوتی دارد. خانواده در دوره مدرن تغییراتی را از سر گذرانده و تحول همه جانبه در شکل و محتوا آن را به یکی از مهمترین مسائل جهان معاصر بدل کرده است. روند رو به افزایش تغییرات در خانواده، گاه تا جایی پیش رفته که برخی آن را منتج به تجزیه خانواده تلقی می­کنند. لازم به تاکید است که در این یادداشت فقط به­گونه­ای از خانواده هسته­ای شهری که در طبقه متوسط رایج…