آرشیو برچسب

استخدام رسمی

بعد از کرونا ما را دور انداختند

در حالیکه وضعیت استخدام پرستاران طرحی وزارت بهداشت و درمان همچنان مبهم و نامشخص است، کادر طرحی رادیولوژی بیمارستانهای دولتی نیز نسبت به عدم تمدید طرح و استخدام رسمی خود معترضند. کرونا طی سه سال گذشته به شدت نظام بهداشت درمان کشور را فرسوده کرد.علاوه بر وضعیت نابسامان اقتصادی که موج عظیمی از مهاجرت‌ پرستاران را به همراه داشت، اکنون همزمان با عدم تمدید طرح پرستاران، سایر نیروهای طرحی شاغل در بیمارستانهای دولتی نیز از نبود امنیت شغلی و خودداری دانشگاههای علوم پزشکی از تمدید طرح در غیاب استخدام رسمی گله مند و شاکی هستند. این…