آرشیو برچسب

افشین پرتو

جنبش جنگل در پرتو تاریخ

اگرچه نهضت جنگل برجسته ترین موضوعی بود که طی زمانه طولانی نزدیک به چند دهه، ذهن و توان افشین پرتو را به خود مصروف داشت؛ اما او در نخستین اثر مهم تاریخی اش پیرامون گیلان به سروقت «تاریخ گیلان از آغاز تا برپایی مشروطه» رفت. بعد از آن برای فهم بهتر زمینه های پدید آیی رخداد عظیم جنبش جنگل به «مشروطه گیلان» نظر انداخت و سپس مهمترین اثر خود یعنی «گیلان و خیزش جنگل» را به رشته تحریر درآورد. پرتو دیروز گیلان را کاوید تا امروز را بفهمد و از این دریچه بود که به بینش های عمیقی درباره تاریخ، فرهنگ و ساختار اجتماعی گیلان دست یافت و…