آرشیو برچسب

امور شهری صومعه سرا

پناهگاه کود آلی رشت، سرپناه سگهای ولگرد صومعه سرا

سگ‌های ولگرد و بدون صاحب این روزها نه فقط در روستاها و حاشیه شهر، بلکه در درون شهر صومعه سرا هم زیاد دیده می‌شوند. ضمن اینکه تعدادشان رو به افزایش است. این در حالیست که هیچ گونه سرپناهی از سوی شهرداری صومعه سرا برای نگهداری آنها پیش بینی نشده است. «مرضیه صفایی» یک فعال اجتماعی حامی حیوانات با انتقاد از نبود سرپناه و عدم تحقق وعده های شهرداری صومعه سرا در احداث پناهگاه برای نگه داری و عقیم سازی سگهای ولگرد به مرور گفت: پیش از این مقرر شده بود شهرداری درقطعه زمینی هزار متری، پناهگاهی برای واکسیناسیون وعقیم سازی سگهای ولگرد…