آرشیو برچسب

اموزش مجازی

دور افتاده از عدالت

در سالهای اخیر فقر اقتصادی و محرومیت در اشکال مختلف بیش از همیشه خود را عیان کرده است. روزی گورخوابی روز دیگر پشت بام خوابی و امروز بی آرتی خوابی. اما فقر فقط در نبود مسکن و بی پولی خلاصه نمی شود. فقرمی تواند از نوع آموزشی هم باشد، نبود عدالت آموزشی و محرومیت از بسترهای تحصیل و آموزش رایگان. حال آنکه این فقر طی دوسال شیوع کرونا بیش از همیشه در کشور خود را نمایان کرده و به محرومیتهای دانش آموزان در دسترسی به امکانات و ابزار آموزشی برابر افزوده است. محرومیتی که به گفته مدیرکل دفتر توسعه عدالت آموزشی و آموزش عشایر وزارت آموزش…

بازتولید خشونت در حوزه آموزش و پرورش

خشونت علیه معلم‌ها مساله جدیدی نیست و در گذشته نیز از این قبیل موارد هم وجود داشتند و هم اینکه تکرار پذیر بودند اما بررسی این موضوع را حداقل باید از دو منظر مورد توجه قرار بدهیم. در منظر اول به عنوان کارشناس اجتماعی و کسی که سالها در نظام آموزش و پرورش حضور داشته معتقدم مساله خشونت به معلم‌ها مساله‌ای جدی و قابل تاملی است و مشخصا ربطی به دوره‌ی آموزش مجازی ندارد و یک مساله‌ی قدیمی است که خیلی به آن پرداخته نشده است. وقتی حرف از آموزش و مدرسه به میان می‌آید، اولین نفری که همه به‌مثابه نماد آموزش و مدرسه به یاد می‌آورند معلم…