آرشیو برچسب

انتقال آب به فلات مرکزی

افزایش مقاومت مدنی در برابر انتقال آب خزر به کویر

زندگی درفلات مرکزی ایران که هزاران سال با مدیریت سنتی و صحیح آب درجریان بوده است؛ درحدود نیم قرن است که با سوء مدیریت، عدم برنامه‌ریزی و افزایش جمعیت مواجه شده و این مناطق اکنون دچارکمبود آب هستند. از اینرو برای جبران این کمبود، انتقال آب از مناطقی مثل لرستان و یا رود کارون به فلات مرکزی صورت گرفت. از سوی دیگرچند سالی است طرحی برای انتقال آب از خزر به کویر مطرح شده که نه تنها درمان درد کمبود آب نیست، بلکه موجب پدیداری مشکلات عدیده ای خواهد شد. دریای خزر، پهنه آبی بسته ایست که به دریاهای آزاد دسترسی ندارد، خزرفقط یک…