آرشیو برچسب

اوضاع بازار مسکن

بیش از دو میلیون خانوار مستاجر، محتاج حمایت شده‌اند

قیمت مسکن در سه سال گذشته به طور میانگین 254 درصد رشد داشته است. بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی در تیرماه سال 99 میانگین قیمت هر مترمربع مسکن تهران به حدود 21 میلیون تومان رسیده و این قیمت‌های افسارگسیخته، اجاره نشینی را به تعداد زیادی از خانواده‌های ایرانی تحمیل کرده است. بر اساس آمار رسمی «جمعیت مستاجران ایران در بیست سال گذشته، نزدیک به  دو برابر» افزایش یافته است. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، در سال 75 حدود 15 درصد ایرانیان مستاجر بوده‌اند اما این نسبت در آخرین سرشماری عمومی نفوس و مسکن در سال 95 به 30 درصد رسیده است.…