آرشیو برچسب

اولین مدرسه دخترانه رشت

ز علم دور و به جهل آشنا و جمله حقیر

در  1285ش زمانی که بی‌بی‌خانم استرآبادی یکی از اولین مدارس دخترانه را تاسیس کرد چندی نگذشت که با حمله و غارت مخالفان مدرسه‌ به تعطیلی کشانده شد. افضل وزیری فرزند بی‌بی‌خانم و از فعالان زنان آن دوره، مخالفت سنت‌پناهان را اینگونه روایت می‌کند: «]یکی از روحانیوناستماه و تاریخ انتشار ندارد[، 1302ش