آرشیو برچسب

باد گرم گیلان

۸ برابر شدن آتش سوزی جنگل‌های گیلان

برای بررسی پدیده آتش‌سوزی جنگل در گیلان، و نقش گرمایش جهانی و تغییر آب‌وهوا در آن، باید به ابتدا شناختی از رفتار این پدیده به دست آورد. بیش از 70 درصد آتش‌سوزی‌های جنگل در گیلان و جنگل‌های هیرکانی، در فصل سرد رخ می‌دهد از دیدگاه آب‌وهوایی دو علت می‌توان برای آن در نظر گرفت. این آتش‌سوزی‌های معمولاً در زمان وزش بادهای گرم رخ می‌دهند‌، این بادها با افزایش قابل توجه دما و کاهش ملموس رطوبت حتی تا ده درصد، شرایط و استعداد را برای رخداد آتش‌سوزی فراهم می‌کند. اتفاق دیگری که رخ می‌دهد، فصل برگ‌ریزان در پاییز است که با تجمیع…