آرشیو برچسب

بارشهای تابستانی گیلان

افزایش خسارات شالیزارهای گیلان از بارشها

موج دوم بارشهای تابستانی منجربه آسیب ورس یا خوابیدگی ساقه های برنج در سطح 140 هزار هکتار معادل (60 ) درصد از شالیزارهای گیلان شد. درحالیکه بارشهای اواسط مرداد ماه  نیزبه بیش از 75 هزار از شالیزارهای گیلان آسیب وارد کرده بود، بارشهای سه روز گذشته این میزان آسیب را به دوبرابر افزایش داد. «ابراهیم اکبرزاده» مدیرامورزراعت جهاد کشاورزی گیلان درباره این آسیبها به مرور گفت: بارش باران موجب تاخیر در برداشت برنج شده است. تاکنون برداشت برنج در 75 درصد از شالیزارها انجام شده که این میزان نسبت به سال گذشته با کاهش برداشت همراه بوده…