آرشیو برچسب

بحران محیط زیست

بحران تغییر اقلیم

کنوانسیون تغییر اقلیم پس از نشست سران زمین 1992 مصوب شد و اولین کنفرانس شرکت‌کنندگان یا طرف‌ها (COP-Conference of the parties) بعنوان نهاد مرجع تصمیم‌گیری کنوانسیون سال ۱۹۹۵ در برلین برگزار شد. این کنفرانس اهدافی کلیدی تعیین کرده که باید در طول COP27 نیز بررسی شود. یکی از اهداف اصلی، تعهد به محدود کردن گرمایش جهانی به زیر 2 درجه سانتیگراد و چگونگی حفظ هدف 1.5 درجه سانتیگراد بود. اهداف کلیدی دیگر شامل رسیدگی به رویدادهای شدید اقلیمی مانند سیل و آتش‌سوزی جنگل‌ها، با هدف تقویت "برنامه جهانی برای اقدام در زمینه سازگاری" و نیز…