آرشیو برچسب

برخورد قضایی

تشویق دهه هشتادی‌ها را متوقف کنید

این یادداشت در سطح خرد؛ نگاهی به مساله مطالبه‌گری کودکان دارد و به مباحث کلان نمی‌پردازد. سطح خرد، سطح وقایع و رفتار به حساب می‌آید و قالب زمانی این سطح لحظه است. هدف بررسی کنش‌های فردی و شخصیت محور هستند که در یک آن موجب شکل‌گیری رفتاری می‌شوند. مطالبه‌گری اجتماعی؛ در معنایی کلی اراده افراد برای دست یافتن به خواسته‌ها و حقوق اجتماعی را نشان می‌دهد. این حقوق می‌تواند حقوق قانونی، حقوق شهروندی یا خواسته‌های اجتماعی فردی و گروهی باشد که محقق نشده‌اند. مطالبات اجتماعی در گذشته و به طور سنتی بیشتر در حوزه اقتصاد و حقوق کار…