آرشیو برچسب

برنامه ایمنی فاضلاب

آلودگی و سموم رودخانه های رشت کاهش می یابد

برنامه ایمنی فاضلاب، برنامه‌ای برای ارتقاء کیفیت دفع بهداشتی فاضلاب و مبتنی بر استفاده مجدد از پساب در دنیایی است که با کمبود شدید آب مواجه است. این برنامه توسط سازمان جهانی بهداشت با هدف ارتقای سلامت عموم و بهداشت طراحی شده و مبنای آن ارزیابی ریسک‌های تهدید کننده سلامت و ارائه راهکارهای کنترلی و کاهش دهنده ریسک است. برنامه ایمنی فاضلاب در واقع ابزاری مدیریتی بر مبنای مشارکت در قالب کار تیمی متشکل از کارشناسان ادارات مختلف است که به نوعی به موضوع فاضلاب مربوط می‌شوند (نمایندگان شهرک‌های صنعتی، شرکت نفت، آب منطقه‌ای، آبفا،…