آرشیو برچسب

بزرگداشت بهزاد

در نکوهش بزرگداشت دکتر بهزاد

مراسم، یادبود، بزرگداشت و از این قبیل واژگان، نامی است، دال بر مفاهیمی که به معنای درست خود اهدافی بشرح زیر را بدنبال دارد: ـ  معرفی و قدردانی از زحمات و تلاش های انسانی در دوران حیات مادی خود که واجد ارزش های متعالی انسانی بوده و می تواند موجب گرایش محبت آمیز شرکت کنندگان در مراسم، و احیانا ایجاد انگیزه برای ادامه مسیر آن انسان رشد یافته باشد. ـ ایجاد التذاذ معنوی (شناختی، عاطفی) و افزودن دانش و بینشی برای حضار در مراسم. ـ ایجاد هم افزایی در مواجهه هم تحت محوری خاص و مورد اجماع و قبول، به منظور قوت قلب فرد، در پناه…