آرشیو برچسب

بهزیستی استان گیلان

گیلان کودک زباله گرد ندارد

اقدامات ضربتی درجمع آوری کودکان کاردر کوتاه مدت جوابگو نیست. ما به دنبال توانمند سازی خانواده های کودکان کارهستیم. «حسین نحوی نژاد» مدیرکل بهزیستی گیلان درپاسخ به مروردرخصوص تعداد کودکان زباله گرد استان گفت: تا کنون هیچ گزارشی از شهرداریها و نیروی انتظامی دراین خصوص به دست ما نرسیده است. اما تعداد کودکان کارشناسایی شده درسطح شهرستان رشت درحال حاضر 120 نفرهستند که ازخدمات مستمر وغیرمستمر بهزیستی استفاده می کنند. 90 درصد کودکان کار که درسر چهارراهها اقدام به فروش دستمال و آدامس می کنند نیز تحت پوشش بهزیستی قرار دارند. وی…