آرشیو برچسب

بیماران کرونا رشت

خدمات متقابل سرمایه‌ی اجتماعی و بحران کرونا

سرمایه‌ی اجتماعی در کنار سرمایه‌ی انسانی و اقتصادی یکی از ستون‌های سه گانه‌ی جوامع است که شامل مواردی مانند اعتماد، صداقت، حسن تفاهم، همدردی، دوستی، همبستگی و فداکاری می‌شود و افزایش گستره‌ی این خصیصه‌ها منجر به افزایش سرمایه‌ی اجتماعی می‌شود. به طور معمول با تنش‌ها و استرس‌های بیرون از جامعه، دو سرمایه‌ی دیگر کم می‌شوند ولی  سرمایه‌ی اجتماعی افزایش می‌یابد؛ مگر موارد خاصی همچون  پنهان کاری، عدم شفافیت سیاستگذاران و تصمیم گیران جوامع، که ناامیدی شدیدی را در میان مردم پراکنده می‌کنند، به حدی که روح همبستگی آن جامعه از ترس…