آرشیو برچسب

تاریخ روزنامه نگاری

یادی از مرضیه ضرابی، روزنامه‌نگار و صاحب امتیاز اولین نشریه اختصاصی زنان در گیلان

در تاريخ‌نگاري رسمي، معمولا زنان، به عنوان هسته‌ی اصلی لحاظ نشده و یا به آن‌ها به عنوان جزئي در كنار ساير نگریسته شده است. از این منظر موضوعات مختلف مهم پیرامون زنان در وقایع مهم تاریخی و همچنین تغییرات زیست‌جهان آن‌ها نیز عمدتاً توسط مردان نگاشته شده است. در سال‌هاي پس از مشروطه تا تأسيس حكومت پهلوي که جامعه درگير موضوعات كلانی چون: اغتشاشات محلي، آشوب‌هاي ناحيه‌اي و مانند آن بود، موضوع زنان و روابط جنسيتي، کمتر مورد نظر بود. با آغاز حكومت‌ پهلوی‌ اول‌ (1304ـ 1320ش‌)، نشریات‌ زنان‌، همچون‌ اغلب‌ نشریات‌ این‌ دوره‌، با…