آرشیو برچسب

تالاب های در معرض تهدید

رفع تصرف اراضی تالاب جوکندان

متصرفین اراضی ملی را تصرف می کنند و با تجاوز به حریم مناطق تحت اختیار حفاظت سازمان حفاظت اقدام تغییر کاربری این زمینها می کنند. این خبری است که از گوشه و کنار کشور مخابره می شود. سازمان متولی همچنان درگیر مبارزه با زمین خواری در این محدوده ها است. فرآیندی حقوقی و قضایی در عین حال که زمانبر است، در نهایت به اجرای حکم منجر می شود. چالشی که در شهرستان تالش گیلان نیز به خوبی مشخص است.رییس اداره حفاظت محیط زیست تالش با بیان تلاش این سازمان برای بازپسگیری محدوده تحت مدیریت در این شهرستان غرب گیلان گفت: اراضی تصرف شده تالاب جوکندان…