آرشیو برچسب

تجارت ابریشم

تجارت ابریشم؛ چگونه به خطای تاریخی گیلانی ها منتهی شد

یکی از خطاهای تاریخی که در تحولات تمدنی جوامع روی می دهد تأثیر عوامل بیرونی همچون مهاجرت یا استعدادهای ذاتی یک سرزمین همچون تأثیر جغرافیا بر سرنوشت یک قوم که اغلب آن را با پتانسیل های ذاتی و دائمی آن جامعه یکی می انگارند. از جمله زمینه ها و استعدادهایی که در دوره ای از تاریخ حادث شده و پس از مدتی آثار، استعداد و حتی ضرورت خود را از دست می دهد. این خطا محدود به جوامع خاصی نیست در همه جوامع امکان چنین خطایی وجود دارد. در ایران، اغلب شهرهایی که چنین استعدادی داشته اند یا در معرض منابع سرشار زیرزمینی بوده اند شهروندان آن دچار…