آرشیو برچسب

تخریب محیط زیست رشت

داستان یک شهر سیمانی

مقدمه: شهر، توسعه و محیط زیست توسعه‌ی شهرها، افزایش جمعیت شهرنشین، آلودگی مناطق شهری و همه‌ی عواملی که بخش‌های انسان‌ساز شهرها را گسترش می‌دهند، خواه ناخواه در حال پاک کردن مناظر طبیعی از منظره‌ی شهرها هستند. توسعه‌ی ناهمگون، آهن را بر درخت ترجیح می‌دهد و برای پیدا کردن وسعتی از زمین‌های قابل ساخت‌وساز عرصه‌ی طبیعی را از میان می‌برد. نوعی در تئوری «محیط زیست شهری» فضاهای موجود در…