آرشیو برچسب

تغییر کاربری زمینهای زراعی

وقتی حلقه محاصره شهر تنگ‌تر می‌شود

جمعیت جهان روز به روز افزایش می‌یابد و با افزایش جمعیت به زمین اضافی برای فضای زندگی و تولید محصولات کشاورزی  نیاز داریم. سوالی که جامعه جهانی با آن روبروست چگونه با تحقق خدمات اکوسیستم و تنوع زیستی نیازهای انسانی، غذا، سوخت  و مسکن را بدون آسیب به منابع طبیعی  برآورده کنیم تا از چالش‌هایی چون کاهش بهره‌وری محصولات کشاورزی، افزایش گرسنگی، سوء تغذیه و بیماری در جهان جلوگیری شود. تغییر کاربری اراضی کشاورزی ارتباط مستقیمی با امنیت غذایی و پایداری محیط زیست دارد و تخریب و فرسایش، آلودگی آب، خاک، هوا تغییرات آب و هوایی و محیط…