آرشیو برچسب

تولیدات داخلی گیلان

بهره‌گیری از فرصت کمبود زمین در گیلان

یکی از مهمترین مشکلات دستیابی به اهداف توسعه‌ای در شاخص‌ها و نسل‌های مختلف مفهوم توسعه در کشورمان و استان گیلان، به نارسایی شناخت از مفهوم توسعه است. متأسفانه شاخص توسعه، توسعه‌ی صنعتی است. توسعه هدف یا دست یابی به نقطه یا جایگاهی تلقی شده و در عین حال توسعه صنعتی نیز منوط به تخریب و یا ناسازگاری با الزامات زیست محیطی تعبیر می‌شود. این در حالی است که بالاترین استانداردهای توسعه در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی است که از نظر شرایط جغرافیایی و آب و هوایی، چندان با گیلان مغایرت ندارند. از سوی دیگر در مباحث مترتب بر آمایش…