آرشیو برچسب

جریان سازی فرهنگی

باشگاهی اثرگذار بر جریان نوخواهی در هنر معاصر ایران

داستان از کجا آغاز شد؟ از 1345 در آن سال کامران دیبا یِ (1) سی ساله و تازه از فرنگ برگشته هنوز دفتر کار معمارانه‌‌ی داض (2) را با رفقای مهندس‌اش (امیر رضوانی و ضرغام؛ صاحبان دفترمهندسی مشاور «زاک») در مرکز پایتخت راه نینداخته بود و به تنهایی دفتر مهندسی تازه تاسیس «شهرسازی و تهیه طرح های اجتماعی دیبا» را در تهران اداره می‌کرد. او با این باور که ارزش واقعی شهرهای جهان وابسته به نهادهای فرهنگی- هنری آن است به پشتوانه توان فنی دفتر معماری‌اش، و البته با حمایت دخار عمویش؛ فرح دیبا (همسر محمدرضاپهلوی) تقریبن همزمان با احداث…