آرشیو برچسب

جستار

همه‌ی آن‌چه که می‌دانیم و نمی‌دانیم

بومی که بر ذهن خویش از پدیده‌ها و رویدادها نقش می‌زنیم، تنها از منظر نگاه و دالانِ اندیشه‌ی ما جان گرفته است از این رو نباید  جای خالی پَس و پُشتی که آن را در نیافته‌ایم، نادیده بگیریم و یادمان باشد که ماجرا فقط آن نبوده  است که ما می‌پنداریم.   و اما همراهی با «زیدی اسمیت» در کتابی که عنوان «ماجرا فقط این نبود» را بر پیشانی دارد، گویای همین واقعیت است. این اثر   شاملِ 6 جستار درباره‌ی زندگی کنار ادبیات و هنر است. مجموعه‌ای که می‌توان بارها خواند و هر بار از منظری نو به داده‌های نهفته در آن نگریست. جستارهای این کتاب از…