آرشیو برچسب

جنگلهای کاج چوبر شفت

برداشت شتابزده و غیر اصولی درختان کاج چوبر شفت

گیلان یکی از مقاصد مهم توسعه زراعت چوب در کشور است. دولت از سال ۹۶ و همزمان با اجرای طرح تنفس جنگل، سازمان جنگلها را مکلف به اجرای طرح زراعت چوب کرد. بر اساس برنامه‌ی ششم توسعه، ۷۵ هزار هکتار در سطح کشور برای زراعت چوب پیش بینی شد که سهم گیلان ۶۶۰۰ هکتار است. درعین حال دولت همزمان با اجرای طرح تنفس جنگل در یک بند، سازمان جنگلها را مکلف به اجرای طرح زراعت چوب و برداشت ازعرصه‌های جنگلی دست کاشت کرد. بر همین اساس طی یک ماه اخیر جنگل کاج چوکا واقع در دهستان چوبر شفت در راستای طرح زراعت چوب به زیر برداشت رفته است. اقدامی که مورد…