آرشیو برچسب

جنگلها

گیلان، مَرغزار شوکران!

سرزمین گیلان در پسِ تاریخ از چندین هجوم و تعدیِ عظیم مصون ماند و خود را به گذاری سپرد که تا به امروز به دست ساکنین و همسایگان دور و نزدیک، فجایعی بزرگ تر از آن چه قرار بود در پیِ تجاوزهای اقوام بیگانه صورت بگیرد، خلق شود. شمار این فجایعِ تاریخی و ابعاد متنوع آن، آنقدر به کثرت می گراید که می توان سال ها بر آن شیون نمود! از ویرانه های محیط زیستی تا آلودگی های رودخانه ها تا دریای خزرش، از امحا و تعدیل مزارع برنج و چای تا افسانه شدنِ نوغان و تنباکو. از تجاوز بی رحمانه به جنگل ها و ساخت و سازهای پلشت و منحوس، تا تخریب معماری…