آرشیو برچسب

حافظه جمعی

هتل فردوسی؛ یک نشانه‌ی آشنا در حافظه‌ی جمعی شهروندان رشت

چند روزی ست، خبر احتمالی تخریب هتل فردوسی رشت که قدمتی 90 ساله دارد، در فضای اخبار رشت دست به دست می شود. از آنجا که آگاهی عمومی، می‌تواند اولین ضامن بقای بافت تاریخی باشد، نگاهی موشکافانه‌تر به ضرورت حفظ و عدم تخریب این دست از بناها لازم است. در واقع پرسش اینجاست چرا باید در حفظ بناهای تاریخی کوشید؟ در این یادداشت کوشیده ام با نگاهی انسان محور به مقوله ی تخریب میراث معماری در شهرها بپردازم. به گفته چارلز جنکس معمار و تاریخ‌نگار امریکایی،  “تداوم” یکی از عناصر بنیادین هویت است. حال آنکه گذر زمان، بستر شکل‌گیری تجربیات و…