آرشیو برچسب

حفظ محیط زیست

ساده انگاری مفاهیم، عامدانه یا از سر سهو (قسمت نخست)

تاکنون چند بار این فرصت را داشته ام که با مهندسین جوان رشته های آبیاری، سیالات و عمران کارگاه طراحی پروژه های آب شرب را برگزار کنم. عموما ابتدای اولین جلسه را با یک آزمون کوچک کلاسی آغاز و از آن ها میخواستم که کاغذی برداشته، نام خود و رشته های تخصصی افرادی که باید در یک پروژه آب شرب از ابتدای مطرح شدن طرح تا پایان اجرا و آغاز بهره برداری همکاری کنند را بنویسند. در بهترین حالت رشته های تخصصی نوشته شده به چهار یا پنج مورد می رسید و در پایان کارگاه وقتی کاغذ به دوستان برگردانده می شد به اشتباه خود در این زمینه پی می بردند،…