آرشیو برچسب

حوزه آبریز

ساده انگاری مفاهیم، عامدانه یا از سر سهو (قسمت نخست)

تاکنون چند بار این فرصت را داشته ام که با مهندسین جوان رشته های آبیاری، سیالات و عمران کارگاه طراحی پروژه های آب شرب را برگزار کنم. عموما ابتدای اولین جلسه را با یک آزمون کوچک کلاسی آغاز و از آن ها میخواستم که کاغذی برداشته، نام خود و رشته های تخصصی افرادی که باید در یک پروژه آب شرب از ابتدای مطرح شدن طرح تا پایان اجرا و آغاز بهره برداری همکاری کنند را بنویسند. در بهترین حالت رشته های تخصصی نوشته شده به چهار یا پنج مورد می رسید و در پایان کارگاه وقتی کاغذ به دوستان برگردانده می شد به اشتباه خود در این زمینه پی می بردند،…