آرشیو برچسب

راه آهن رشت_آستارا

خسران چهل ساله، جبران یک ساله

سیاستمداران و دولتمردان در کنار اقناع و رضایت خویشان و همگنان خود، اغلب وظایف و رسالت های خطیر ملی نیز دارند که در بسیاری از مقاطع، این رسالت ها مانع از خدمات رسانی به خویشاوندان و همگنان خویش است. در سال های اخیر، اجرای بسیاری از پروژه های ملی و منطقه ای به نحو دامنگیری آلوده به گرایشات و تمایلات قومی ـ قبیله ای شده است که تشخیص منافع ملی از منافع قومی و قبیله ای نسبتا دشوار شده است. بررسی احداث و تکمیل یکی از این پروژه ها و تمایز آن با برخی از پروژه های ملی در یک زمان واحد، کم و بیش الگویی بدست خواهد داد تا در یک مقایسه…