آرشیو برچسب

روبیکا

مومو و سیگنال های ناشناس، چگونه هراس افکنی می کنند

شایعه و افکارعمومی معمولا دو واژه ای هستند که نقش آن ها  در کنار و مقایسه با هم بررسی می شود. صاحبنظران می گویند گسترش ناامنى، ترس و اضطراب، ايجاد تفرقه و رويارويى بين اقشار جامعه، مخاطرات امنيت و افکار عمومى و اتلاف نیروی انسانی براى انتقال و گسترش شايعه، هرچند ناخودآگاه باشد از جمله تاثيرات شايعه در جوامع است. اینان همچنین معتقد هستند ابهام در خبر يا موضوع، اطلاعات و اخبار متناقض از یک سو و شدت هيجانات از عوامل مؤثر در ترويج ‏شايعه هستند. اما راه مقابله با شايعه چیست؟ طی یک ماه اخیر، موضوعی با عنوان «مومو» در جامعه مطرح…