آرشیو برچسب

رییس جمهور

کارگروه سازی، دوای درد گیلان است؟

اگر قصد دولت سیزدهم این است که با سفر به استان‌ها نهضت عظیم کارگروه‌سازی دایر کند، بهتر است بگویم: "ما گیلانی‌ها یکی از بانیان کارگروه‌سازی در ایران هستیم". بنابراین می‌توان به جای چند کارگروه، دهها و صدها کارگروه در گیلان مشاهده کرد که البته هیچکدام دوایی برای دردهای مزمن چندین ساله استان نیستند. دستاورد سفر رئیسی به گیلان ایجاد سه کارگروه ویژه بوده که عمدتا در حوزه‌ی محیط زیست و منابع طبیعی هستند. کارگروه ویژه احیای تالاب انزلی، کارگروه ویژه نجات رودخانه‌های رشت، کارگروه ویژه آزادسازی سواحل. با نگاهی به دیگر ستادها و…