آرشیو برچسب

زنان اثرگذار

زنان در جامعه ایرانی؟ باید‌ها و نبایدهای بودن

این مقاله درباره‌ی گزارشی است که چندی پیش در سایت مرور با عنوان «زنان اثرگذار؛ زندگی روشن، مرگ مبهم» به قلم مجید یوسفی منتشر شد. نگاشته اینجانب دو بخش دارد. بخش اول در گفت و شنود با نگاشته آقای مجید یوسفی عزیز است که در ابتدا باید بیان کرد بحث اصلی پاسخ یا نقد نگاشته یا نگارنده نیست و هدف بررسی موضوع و گفت و گو و بحث پیرامون موضوعات اجتماعی برای روش شدن و بررسی چندباره آنهاست. بخش دوم هم بطور کلی دربرگیرنده چند موضوع در رابطه با زنان و نوع برخورد جامعه با زنان و یا برعکس است. موضوعات اجتماعی از عملکرد و کارکردهای فردی و…