آرشیو برچسب

زندگی تهیدستان

وقتی همه راه ها بن بست است

کتاب: زندگی روزمره تهیدستان شهری نویسنده: علیرضا صادقی ناشر: آگاه سال 1397 کتاب حاضر کند وکاوی است در باره ی زندگی روزمره ی تهیدستان شهری در سال های پس از «انقلاب اقتصادی» در ایران (عمدتا سال های 1390 ـ1392) دورانی که زیست اجتماعی و معیشتی گروههای فرودست جامعه با شدت و حدت در معرض تهاجم بازار قرار گرفت. در اواخر دهه هشتاد خورشیدی بود که موج جدیدی از پوپولیسم جامعه را برای یک دگرگونی سریع و ضربتی بسیج کرد. لفظ «انقلاب» را مردم گرایان نولیبرال به کار گرفتند تا در سطح ملی «شوک درمانی» را به مثابه ی رخدادی…