آرشیو برچسب

ساخت وساز مسکن در حاشیه رشت

گسترش شتابان حاشیه نشینان شهری؛ قاعده یا پیامد

از آن سالهایی که حاشیه نشینها در شهرهای بزرگ را به زاغه نشینی و زندگی درحلبی آبادها می شناختند خیلی گذشته است. درآن دوران حاشیه نشینان را مردمان روستایی تشکیل می‌دادند که به سودای زندگی بهتر و با فروش زمین های کشاورزی و دام، راهی شهرهای صنعتی و مراکز استانها می‌شدند تا فرصتهای برابر اجتماعی و اقتصادی با شهرنشینان نصیب شان شود. این افراد بدون رعایت نظام مقررات ساختمانی به ساخت مساکنی بدقواره و ناهمگون در تضاد با بافت شهری اقدام می‌کردند که به مثابه‌ی وصله‌ی ناجوری در حاشیه شهرهای بزرگ بود. اما به مرور زمان جنس حاشیه نشینی در…