آرشیو برچسب

سازمان نظام مهندسی گیلان

آسیب طرح تفضیلی رشت از خلاف‌سازی

ساخت و سازهای بدون پروانه‌ بر روی زمین‌های نسقی یکی از معضلاتی است که سیما و منظر و اجرای طرح تفصیلی رشت را با چالش مواجه کرده است. اما مهمترین اثر منفی آن از بین بردن حریم و اراضی کشاورزی بلافصل شهری و خارج کردن شکل شهر از قاعده و اصول است. این در حالیست که شهرداری علاوه برکنترل و نظارت برساخت و سازها در محدوده‌ی شهری در خصوص نظارت برحریم شهر نیز وظایفی دارد. از جمله جلوگیری از ساخت سازغیرمجاز، غیراصولی وغیراستاندارد درمحدوده‌ی حریم شهری. در چند دهه‌ی اخیرمهاجرت بی‌رویه و تراکم جمعیت شهری در رشت، گسترش ناموزون و غیراصولی…