آرشیو برچسب

سرمایه داری

سبز تویی که سرخ می‌خواهمت

پریا رحیمی / مجله زنان امروز شماره 39- تا امروز بحث‌های زیادی در باب مبدأ ویروس کرونا در گرفته است. عده‌ای بر این باورند که این ویروس یا مستقیماً منشأ حیوانی داشته یا دست‌کم با وساطت حیوان به انسان منتقل شده است، گروهی نیز قویاً کرونا را ساخته و پرداختۀ آزمایشگاهی در ووهان می‌دانند و آن را ساز و برگ جنگی ـ حملۀ بیولوژیک دولت چین ـ تلقی می‌کنند. خواه اول بار این ویروس جانکاه از ظرف غذا سربرآورده باشد، خواه از پالپ و بالون آزمایشگاه، باید بپذیریم دستپختی انسانی است و به راستی حمله‌ای بیولوژیکی که گرچه این بار از ووهان چین…