آرشیو برچسب

سیاست شهری

داستان یک شهر سیمانی

مقدمه: شهر، توسعه و محیط زیست توسعه‌ی شهرها، افزایش جمعیت شهرنشین، آلودگی مناطق شهری و همه‌ی عواملی که بخش‌های انسان‌ساز شهرها را گسترش می‌دهند، خواه ناخواه در حال پاک کردن مناظر طبیعی از منظره‌ی شهرها هستند. توسعه‌ی ناهمگون، آهن را بر درخت ترجیح می‌دهد و برای پیدا کردن وسعتی از زمین‌های قابل ساخت‌وساز عرصه‌ی طبیعی را از میان می‌برد. نوعی در تئوری «محیط زیست شهری» فضاهای موجود در…

دزدِ آفتاب‌های شهر

نیلوفر روحی _ امیرحسین کریمی / قسمت دوم مجموعه‌ی سیاست شهری قرار است در چند فراز به تغییرات معماری شهری رشت در چند دهه‌ی گذشته بپردازد؛ در این گزارش ابتدا به واکاوی معماری گذشته‌ی گیلان پرداخته می‌شود و سپس به اثرات فرهنگ‌های وارداتی در معماری شهری می‌پردازد. این گزارش در ادامه ساخت مجتمع‌های مسکونی را مورد توجه قرار می‌دهد و اثرات فرهنگی – اجتماعی آن‌ها بر شهر را بررسی می‌کند. هدف نهایی گزارش نیز پرداختن به توسعه‌ی شهرها با تمرکز بر ساخت‌وساز بناهای تجاری است که بعضا در تقابل با هویت قابل اعتنای شهرها قرار می‌گیرد و آن را…