آرشیو برچسب

شهرسازی مدرن در گیلان

مدرنیته رضاشاهی، مظهر تقابل قاجار و پهلوی بود

انتشار سومین جلد از مجموعه آثار تاریخ گیلان ناصر عظیمی در ماههای گذشته به واسطه‌ی جامع نگری و عمقی که وی به تاریخ این مرز و بوم دارد برای بسیاری از صاحبان اندیشه، مورخان و پژوهشگران پهلوی اول، اثر ارزشمند و قابل اتکایی است. پیش از این، دو کتاب دیگر او از همین مجموعه که مربوط به دوره هایی از آغاز تا پایان حکومت های محلی خان سالار و همچنین از ورود شاه عباس تا پایان انقلاب جنگل در سال های اخیر منتشر شد که فهم متفاوتی از پژوهشگری در تاریخ معاصر گیلان ارایه داد. یک هفته پس از نقد اخیر مرور بر جلد سوم کتاب تاریخ گیلان، «بهزاد…