آرشیو برچسب

شکستن سردیس

شهر در محاصره ی وندال ها

وندال ها میان ما زندگی می کنند. سیاهی از دلشان زبانه می کشد و دستهاشان ویرانی را بر چهره شهرها نقش می زند. نیمکت های شکسته، نوشته های حک شده بر بناهای ارزشمند، رد تیزی بر تنه درختها، المان های آسیب دیده و هزار و یک زخم دیگر در یک  شهر نشان از حضور  افرادی دارد که  حمله به اموال عمومی و ببارآوردن خرابی،  بیراهه ای است که در پیش گرفته اند. تخریب اماکن تاریخی و طبیعی تنها شامل حضور گردشگرانی که اینجا حضور یافته اند نمی شود. بلکه شامل رفتارهای غیرقابل پیش بینی شهروندانی است که در جای جای کشور دیده می شوند. مجسمه های ربوده شده،…