آرشیو برچسب

صلح نوبل

وانگاری ماتایی؛ نماد صلح و محیط زیست

سپتامبر، ماهی با یادآوری­های متناقض است، حادثه دردناک 11 سپتامیر، درگدشت وانگاری ماتایی و ... ماتایی در تاریخ عصر جدید آفریقای سیاه نمونه بارزی از مبارزه خشونت پرهیز بود. ماموريت او كاشت درخت در اطراف كنيا براي مقابله با فرسايش خاك و ايجاد كار براي زنان بود، وی به علت سهمي كه در توسعه پايدار، دموكراسي و صلح داشت، برنده جايزه صلح نوبل در سال 2004 شد، كه براي كشور كنيا و مردم سراسر آفريقا غرور برانگيز بود. در زمان تقديم جايزه صلح نوبل، كميته نوبل از او براي اظهار نظرش در مورد رويكرد جامع به توسعه پايداري همراه با حقوق بشر…