آرشیو برچسب

صنایع چوب و کاغذ ایران

رنج شرکتهای چوکا و شفارود از خصوصی سازی

کارگران شرکتهای چوکا و شفارود درچند ماه گذشته به دلیل ضعف مدیریتی و نبود تولید، حقوق دریافت نکردند. یک منبع آگاه در شرکت چوکا به مرور گفت: حدود 700 نفر ازکارگران شرکت چوکای تالش به دلیل ضعف مدیریت و نبود تولید درچند ماه گذشته حقوق و مزایا دریافت نکرده اند. وی گفت: دخالت های مستقیم و غیرمستقیم برخی از مسوولین درعزل و نصب های مدیریت شرکت و انتخاب هیات مدیره منصوب  ازسوی نماینده مجلس، شرکت چوکا را در وضعیت نامناسبی قرار داده تا جایی که در طی 13 ماه گذشته این شرکت فاقد مدیرعامل بوده و  آخرین دریافت حقوق کارگران این شرکت در…