آرشیو برچسب

عدالت آموزشی

توفیق اجباری

یادگیری الکترونیک یک نظریه و علم جدی آموزشی با پشتوانه‌ی عظیم آکادمیک است. آنچه در ایران تجربه شده کمتر از یافته‌های تکنولوژی آموزشی در این حوزه استفاده کرده و بیشتر یک بستر دیجیتال را از این دانش به امانت گرفته تا مشکلی آنی را بدون در نظر گرفتن دورنمای استراتژیک آن حل و فصل کند. این توفیق اجباری اما به دو دلیل مورد استقبال گسترده متخصصان حوزه تکنولوژی آموزشی قرار گرفته است. دلیل اول، از بین رفتن بعضی باور‌های غلط همچون سادگی بیش از حد دوره‌های آنلاین یا نبود یادگیری در این بستر است. اگرچه نمی‌توان در مورد دیدگاه عمومی،…