آرشیو برچسب

عزل و نصب

تمایلی به بروز مشکل در شهرداری نداریم

«امیر حسین علوی »رئیس شورای اسلامی رشت گفت: وظیفه شهردار پاسخگویی به اعضای شوراست و ما نیز موظف به نظارت برعملکرد شهردار و مجموعه شهرداری هستیم. علوی دریکصد و دومین جلسه فوق العاده شورای اسلامی با بیان اینکه دغدغه همه اعضای شورای اسلامی کلانشهررشت کمک به شهرداراست تا با قدرت و توان به کار خود ادامه دهد افزود: اینگونه نباشد که شهردار رشت برای انجام کارهای سازمانی به خارج از شورای اسلامی تکیه کند، آنوقت درموضوعات مختلف اگر اتفاقی بیفتند، شورا را خطاب کند. وی با بیان اینکه موفقیت شهردار درواقع موفقیت اعضای شوراست ادامه داد:…