آرشیو برچسب

فرزندآوری

طرح های بی منظور

یکی از رویکردهای مسلط بر موضوع مسکن آن را به عنوان «حق انسانی» مطرح می­کند. از این منظر مسکن کافی، ایمن و در استطاعت برای توسعه شایسته­ ی انسانی امری حیاتی است. چنین مسکنی، افراد را توانا می­سازد تا سالم باشند، از فرصت­های آموزشی بهره­ مند شوند، اعضای مولدی برای جامعه باشند و از امکان تربیت و آموزش خانواده نیز بهره­ مند شوند. به دلیل آنکه مسکن برای پیشرفت و توسعه­ ی انسانی امری بنیادین و اساسی است این رویکرد اصرار دارد که همه مردم باید از حقوق مسکن تحت حمایت و حفاظت قانون برخوردار باشند. ضمن اینکه در پذیرش­ های گسترده تعهدات…