آرشیو برچسب

فنی حرفه ای

چالش های جدایی دانشگاه از مراکز صنعتی

«فرهاد دلق پوش» رییس سازمان صنعت و معدن و تجارت استان گفت: فاصله و انفکاک مراکز دانشگاهی و مراکز صنعتی را برای توسعه اقتصادی خسارت بار است. وی افزود: توانمندی و استعدادهای علمی باید شناسایی و بکارگیری شوند و دانشگاه فنی و حرفه ای محمل مناسبی برای تربیت نیروی انسانی کارآمد و متخصص است که به سهولت می تواند نیازهای متناسب با بدنه تولید و صنعتی را برطرف کند و این همان استفاده بهینه از ظرفیت های موجود و سرمایه های انسانی کشور است. دلق پوش با تاکید بر اینکه نیازهای تخصصی صنعت و تولید استان باید با توسعه فعالیتهای دانش بنیان…