آرشیو برچسب

مختار جباری

مقدورات و محدودیت‌هاى آقاى شهردار

به نظر مي‌رسد آقاى احمدى آخرين منتخب شوراى پنجم شهر رشت براى شهردارى رشت باشند. در چند ماه باقي‌مانده از عمر شوراى پنجم، آقاى احمدى موفق شد اعتماد اكثريت شوراى پنجم را جلب كند و بر مسند شهردارى رشت بنشيند. ایشان در شهردارى رشت وارد اتاقى مي‌شوند كه به قدرى تنگ، كوچك و تاريك است كه سخت می‌توان ابعاد اين اتاق را بزرگ‌تر دید و روشنايى بر آن تاباند! آقاى احمدى قطعا از همان روزى كه اعضاى شوراى شهر ايشان را براى شهردارى رشت انتخاب كردند، آگاه بود چه مقدورات و چه محدودیت‌هايى را در اين راه پيش رو دارد. اين يادداشت تلاش دارد…

در راه، همراه، گمراه، بیراه و هیچ راه

سازمان هاى ادارى چون مبتنى بر منطق تكنوكراتى اداره مي شوند (كه البته بايد هم چنين باشند)، ممكن است در بعضى تصميمات و سياست گذاری‌ها منافع عمومى را ناديده بگيرند. نهادهاى برآمده از راى مردم مانند مجلس و شوراهاى شهر در كنار منطق تكنوكراتى سازمان‌هاى ادارى، مى‌بايست مبتنى بر منطق تامين منافع عمومى رفتار كنند. شهردارى‌ها قاعدتاً با توجه به منطق تكنوكراتى حاكم بر آن‌ها به دنبال سياست گذارى‌ها و اقدامات مبتنى بر عقلانيت تكنوكراتى هستند و ممكن است اين عقلانيت محض تكنوكراتى نتواند منافع عمومى را ببيند و در اينجاست كه شوراهاى شهر…